Hírek
Hungarian Croatian English German Russian


Zalaszabar Község Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 8/2012. (IV. 18.) önkormányzati rendelet alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Zalaszabar Község Önkormányzata 8743 Zalaszabar, Újtelep utca 1.

Telefonszám: 06-93/389-001

Fax szám: 06-93/389-001

2. A pályázat célja:

Önkormányzati ingatlan értékesítése.

3. A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános, egy fordulós.

4. Pályáztatásra kerülő ingatlan:

Zalaszabar belterület, 357 hrsz.-ú, „kivett orvosi rendelő”, 1768 m² területű ingatlan, címe Deák Ferenc út 38. Az ingatlanra a Mecsek Takarék Szövetkezet javára keretbiztosítéki jelzálogjog van bejegyezve 40 000 000 Ft értékben. A tulajdonos önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan értékesítéséig intézkedik a jelzálogjog törléséről.

Az ingatlan közművesítettsége: Összközműves mind a telek, mind a lakóépület.

Az ingatlan induló ára: 9.700.000.- Ft (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. §. (1) bekezdés j.) pontja alapján mentes az adó alól)

5. Az értékesítés feltételei:

- Az ingatlan vételi jogára pályázni 100.000,- Ft biztosíték ellenében lehet. A biztosíték összegét Zalaszabar Község Önkormányzata számára csekken vagy átutalással kell befizetni. A biztosíték befizetését a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolni szükséges.

- Ha a pályázat nyertese - vagy annak visszalépése folytán a szerződés megkötésére jogosult pályázó – az adásvételi szerződés megkötésétől eláll, illetve a pályázat elbírálását követően a pályázónak felróható okból hiúsul meg az adásvételi szerződés megkötése, akkor a letétként elhelyezett biztosítékot a pályázó elveszíti. A pályázat minden további vesztesének a biztosítékot vissza kell téríteni.

6. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.

7. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatokat zárt borítékban, 1 eredeti és 1másolati példányban kell benyújtani. A boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon az ajánlattevő személyére vonatkozólag.

A borítékra rá kell írni: Zalaszabar Deák Ferenc út 38. szám alatti ingatlanra vételi ajánlat

Hiánypótlásra lehetőség nincs.

8. A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságára tekintettel összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi.

A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 30. napon köti meg az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével - vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt adásvételi szerződést.

9. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

- A pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket.

- A pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról (bruttó egyösszegű megajánlást kér a kiíró), amely nem lehet kevesebb, mint a minimális értékesítési ár.

- A pályázónak mellékelnie kell a biztosíték megfizetését igazoló bizonylat másolatát.

- A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.

10. Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2018. május 31. 10.00 óra (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük), nyilvános bontásának ideje: 2018. május 31. 10.00 óra, melyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.

Helye: Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. szám alatt.

11. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

12. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető:

Torma László aljegyzőnél a 06-93/340-100-es telefonszámon a 104-es melléken.

13. Pályázatok elbírálása:

A pályázatokat Zalaszabar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el, az ajánlati kötöttség időtartamán belüli ülésén. A nyertes pályázóval az Önkormányzat által kötött adásvételi szerződés aláírására a polgármester jogosult.

14. Az eredményhirdetés módja:

A pályázókat a döntést követően a kiíró írásban értesíti az elbírálás eredményéről. A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk az adásvételi szerződés megkötésének időpontjáról.

15. Egyéb információ:

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető. Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben, valamint Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 8/2012. (IV. 18.) önkormányzati rendeletében foglaltak irányadóak.

A pályázati kiírás Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal Zalaszabari Kirendeltségének hirdetőtábláján és az Önkormányzat honlapján (www.zalaszabar.hu) kerül meghirdetésre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajánlati minta

Zalaszabar Deák Ferenc út 38. szám alatti ingatlan értékesítésére pályázat

 

Alulírott ………………………….név………………………………………….. cím  a Zalaszabar Deák Ferenc út 38. szám alatti ingatlan értékesítésére benyújtott pályázat során az alábbi megajánlást és nyilatkozatokat teszem:

1.) Nyilatkozom, hogy a pályázati feltételeket elfogadom.

 

2.) Az ingatlanokért felkínált vételár nagysága (egyösszegű megajánlás:): ………………… Ft

 

3.) Mellékelem a 100 000 Ft ajánlati biztosíték megfizetését igazoló bizonylat másolatát.

 

4.) Nyilatkozom arról, hogy a személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok.

 

 

………………………………………, 2018……………………………

 

 

 

…………………………………………………………………………

                                                                                  pályázó aláírása

 


Ajánlati minta letöltése ide kattintva elérhető!

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.